TA notis     ident   titel     2019-10-22 03:59:17 GMT